دسامبر, 2015

Home / 2015 / دسامبر

موسسه خیریه سلمان فارسی

معرفی موسسه موسسه خیریه سلمان فارسی فرامرزان به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی و با انگیزه وهدف کمک و یاری به خانواده های ایتام نیازمند و بی بضاعت منطقه و فرامنطقه از بدو تاسیس (سال۱۳۸۰هجری شمسی) ...

موسسه خیریه سلمان فارسی

معرفی موسسه موسسه خیریه سلمان فارسی فرامرزان به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی و با انگیزه وهدف کمک و یاری به خانواده های ایتام نیازمند و بی بضاعت منطقه و فرامنطقه از بدو تاسیس (سال۱۳۸۰هجری شمسی) ...

موسسه خیریه سلمان فارسی

معرفی موسسه موسسه خیریه سلمان فارسی فرامرزان به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی و با انگیزه وهدف کمک و یاری به خانواده های ایتام نیازمند و بی بضاعت منطقه و فرامنطقه از بدو تاسیس (سال۱۳۸۰هجری شمسی) ...